تصویر آموزشگاه

ثبت نام در آکادمی زبان تلتا

ورود با 123

انتخاب مسیر
دریافت اطلاعات
؟
پرداخت
ورود

ورود

تغییر شماره موبایل


کد چهار رقمی به شماره ارسال شد
قوانین و مقررات آموزشگاه

  1. از اینکه برای این دوره ثبت نام می کنید، خرسندیم.
  2. بعد از ثبت نام در دوره و پرداخت شهریه به عنوان زبان آموز مرکز شناخته می شوید.
  3. مرکز فقط در ساعات کلاسی مسئولیت زبان آموز را بر عهده دارد.
  4. شهریه ترم باید قبل از شروع کلاس پرداخت شود.
  5. در صورتی که در جلسات اول تا سوم از کلاس انصراف دهد، فقط 50% از شهریه مسترد می گردد و بعد از 3 جلسه هیچ مبلغی عودت داده نمی شود.
  6. در صورت 3 جلسه غیبت غیر موجه و پیاپی، زبان آموز از کلاس حذف می شود.
  7. مرکز موظف به برگزاری کلاسها سر ساعت و با کیفیت بهینه می باشد و هرگونه خطا و لغزشی از طرف مرکز منجر به برگزاری جلسات جبرانی برای زبان آموز می شود.
انتخاب مسیر

تعیین سطح

لورم ایپسـوم متـن سـاختـگی بـا تولـید سادگی نامفهوم از صنعت چـاپ و بـا اسـتـفـاده از طـراحـان گـرافیـک اســت. چــاپگـرهـا و مـتون بـلکه روزنـامه و مـجـلــه در ستــون و سـطـرآنـچنـان کـه لـازم اسـت

آموزش آفلاین

لورم ایپسـوم متـن سـاختـگی بـا تولـید سادگی نامفهوم از صنعت چـاپ و بـا اسـتـفـاده از طـراحـان گـرافیـک اســت. چــاپگـرهـا و مـتون بـلکه روزنـامه و مـجـلــه در ستــون و سـطـرآنـچنـان کـه لـازم اسـت

ثبت نام در کلاس

لورم ایپسـوم متـن سـاختـگی بـا تولـید سادگی نامفهوم از صنعت چـاپ و بـا اسـتـفـاده از طـراحـان گـرافیـک اســت. چــاپگـرهـا و مـتون بـلکه روزنـامه و مـجـلــه در ستــون و سـطـرآنـچنـان کـه لـازم اسـت

مشاوره

لورم ایپسـوم متـن سـاختـگی بـا تولـید سادگی نامفهوم از صنعت چـاپ و بـا اسـتـفـاده از طـراحـان گـرافیـک اســت. چــاپگـرهـا و مـتون بـلکه روزنـامه و مـجـلــه در ستــون و سـطـرآنـچنـان کـه لـازم اسـت

دریافت اطلاعات


تعیین سطح

تاریخ ساعت روز ثبت نوبت
1401/08/09 11 14:00 یک شنبه
1401/08/09 14:00 یک شنبه
تاریخ ساعت روز ثبت نوبت
1401/08/09 14:00 یک شنبه
1401/08/09 14:00 یک شنبه

آزمون تعیین سطح متوسط به بالا

لورم ایپسـوم متـن سـاختـگی بـا تولـید سادگی نامفهوم از صنعت چـاپ و بـا اسـتـفـاده از طـراحـان گـرافیـک اســت. چــاپگـرهـا و مـتون بـلکه روزنـامه و مـجـلــه در ستــون و سـطـرآنـچنـان کـه لـازم اسـت

آزمون تعیین سطح متوسط

لورم ایپسـوم متـن سـاختـگی بـا تولـید سادگی نامفهوم از صنعت چـاپ و بـا اسـتـفـاده از طـراحـان گـرافیـک اســت. چــاپگـرهـا و مـتون بـلکه روزنـامه و مـجـلــه در ستــون و سـطـرآنـچنـان کـه لـازم اسـت

آزمون تعیین سطح دوره مقدماتی

لورم ایپسـوم متـن سـاختـگی بـا تولـید سادگی نامفهوم از صنعت چـاپ و بـا اسـتـفـاده از طـراحـان گـرافیـک اســت. چــاپگـرهـا و مـتون بـلکه روزنـامه و مـجـلــه در ستــون و سـطـرآنـچنـان کـه لـازم اسـت

آزمون بزرگسالان

لورم ایپسـوم متـن سـاختـگی بـا تولـید سادگی نامفهوم از صنعت چـاپ و بـا اسـتـفـاده از طـراحـان گـرافیـک اســت. چــاپگـرهـا و مـتون بـلکه روزنـامه و مـجـلــه در ستــون و سـطـرآنـچنـان کـه لـازم اسـت

ثبت نام در کلاس

وضعیت کلاس ها

1 عنوان کلاس قرار میگیرد

1401/08/25

1401/08/25

شنبه - یک شنبه - دوشنبه

سجاد شاه بالا

متن دوره

کتاب یک دو سه

360000 تومان

30

36000 تومان

16000 تومان

آنلاین

2 عنوان کلاس قرار میگیرد

1401/08/25

1401/08/25

شنبه - یک شنبه - دوشنبه

سجاد شاه بالا

متن دوره

کتاب یک دو سه

360000 تومان

30

36000 تومان

16000 تومان

آنلاین

ردیف دوره ترم هزینه پیش ثبت نام
1 نام دوره نام ترم مشخص 360000 تومان
1 نام دوره نام ترم مشخص 360000 تومان
آموزش آفلاین

ردیف دوره زبان تعداد جلسات مجموع ساعات هزینه ثبت نام
1 نام دوره انگلیسی 21 129 ساعت 360000 تومان
1 نام دوره انگلیسی 21 129 ساعت 360000 تومان
اطلاعات فاکتور

اقلام پک سه کتاب کمک آموزشی
هزینه پک 36000 تومان
تخفیف پک 36000 تومان
ردیف شرح مبلغ تخفیف قابل پرداخت
1 متن تستی 360000 تومان 360000 تومان 360000 تومان
1 متن تستی 360000 تومان 360000 تومان 360000 تومان
کد تخفیف

بررسی
جمع کل

36000 تومان

تخفیف کل

36000 تومان


جمع کل پرداختی

36000 تومان

اطلاعات فاکتور

شرح مبلغ تخفیف قابل پرداخت
متن تستی 360000 تومان 360000 تومان 360000 تومان

اطلاعات شما در آموزشگاه ثبت شد

شماره تراکنش

3600000

تاریخ فاکتور

1401/09/25

شماره مرجع

23423432424


اطلاعات شما در آموزشگاه ثبت شد

شماره تراکنش

3600000

تاریخ فاکتور

1401/09/25

شماره مرجع

23423432424