نام آموزشگاه

ثبت نام در آکادمی زبان تلتا

قوانین آموزشی
اعتبار سنجی
اطلاعات اولیه
انتخاب مسیر
؟
پرداخت

کد چهار رقمی به شماره ارسال شد.

کلاس کد دوره مدرس شعبه برنامه هفتگی تاریخ شروع جلسات ظرفیت ثبت نام
دوره - ترم تعداد جلسات سطح ثبت نام - رزرو
عنوان دوره تعداد جلسات مجموع ساعات تعداد تکالیف تعداد آزمون هزینه ورودی ثبت نام
اطلاعات فاکتور
ردیف شرح مبلغ تخفیف قابل پرداخت